Privaatsustingimused

Privaatsuspoliitika eesmärk – esitada füüsilisele isikule informatsiooni (andmete subjektile) andmete töötlemise eesmärkide, mahu, kaitse ning turvalisuse kohta. Samuti, esitada muud informatsiooni andmete töötlemise kohta.

Isikuandmed
Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Privaatsuspoliitika rakendamine
Altme Grupp OÜ’i privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel vaatamata sellele, missugusel kujul esitab füüsiline isik oma andmed (või esitab kolmas isik kooskõlas seadustega/volitusega/nõusolekuga füüsilise isiku andmed): paberil, elektroonilisel kujul, Altme Grupp OÜ kodulehel, internetipoes, poes jne.

Põhiteave
Isikuandmete töötlemise eesmärk: kauba ostu või teenuste lepingu sõlmimine, kauba tarne, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine.
Järelevalve: Altme Grupp OÜ, reg. nr. 16025255
Juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinn linn, Kase tn 4, 12011
Õiguslik põhjendus: Altme Grupp OÜ äritegevus
Andmete edastus kolmandatele riikidele: ei toimu
Andmete saajad: kontroller, kontrolleri operaator ning kompetentsed (õiguslikud) riigiasutused, partnerid ning organisatsioonid (volitatud teenusepakkujad), teenusepakkujad, organisatsioonid, andmebaaside haldajad, pilveteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujad. Samuti juristide büroo, advokaadid, operaatorid jne.
Andmekaitse spetsialist: janar@altme.ee

Isikuandmete töötlemine ning õiguslik põhjendus

Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka Altme Grupp OÜ legitiimsete huvide (äritegevus) täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks.
Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub reglementeeritud normatiivaktis sätestatud korrast või lepingus märgitud tähtajast või siis Altme Grupp OÜ’i poolt reglementeeritud tähtajast. Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seda nõuab õigusaktidest tulenevate nõuete järgimine arvestades samal ajal Altme Grupp OÜ’i äritegevuse huvisid. Õigusaktides märgitud tähiseni jõudmisel kustutatakse isikuandmed.
Isikuandmete turvaliseks säilitamiseks ning töötlemiseks kasutatakse spetsialiseeritud ning turvalisi programme kasutades selleks viirusetõrjeprogramme (“tulemüürid”) ning teisi tehnilisi lahendusi. Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud juurdepääsusüsteemidega ning eriprogrammidega.

Isikuandmete säilitamine
Isikuandmeid ei edastata kolmandatele riikidele (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda). Isikuandmeid võib edastada Altme Grupp OÜ partneritele (sealhulgas volitatud teenusepakkujatest ettevõtetele), organisatsioonidele, teenuseid pakkuvatele (operaatoritele) ning volitatud juriidilistele ning füüsilistele isikutele (juristid, advokaadid). Andmete üleandmine toimub turvaliselt kasutades kaitstud programme ning tehnoloogiaid. Edastatud isikuandmete maht ei ole suurem kui on vajalik Altme Grupp OÜ’i õiguslike ning äritegevuse huvide täitmiseks.

Turunduspakkumised ning reklaamimaterjalide saatmine
Turunduspakkumisi saadetakse adressaatidele / füüsilistele isikutele, kes on andnud nõusoleku Altme Grupp OÜ’i pakkumiste saamiseks (reklaamimaterjalid). Reklaamimaterjalidest loobumise kohta leiate info reklaami puudutavast e-kirjast. Samuti saab reklaamimaterjalidest loobuda saates e-kiri aadressile info@altme.ee.

Juurdepääs isikuandmetele
Füüsiline isik saab oma isikuandmetele ligi kirjaliku avalduse alusel järgides isikuandmeid reguleerivaid õigusnorme ning järgides avalduse vastuvõtmise ning läbivaatamise õigusnorme, saates avaldus (posti teel: Altme Grupp OÜ, Harjumaa, Tallinn linn, Kase tn 4, 12011, e-posti teel: info@altme.ee.
Avaldust esitades on füüsiline isik kohustatud ennast identifitseerima nõutavas mahus kinnitamaks Altme Grupp OÜ’ile, et isik küsib just enda kohta andmeid (isik küsib enda andmeid). Ainult sellisel juhul väljastab Altme Grupp OÜ isikule kõik olemasolevad andmed ning muud seaduse poolt ettenähtud informatsiooni.

Õigus nõusolek tühistada
Füüsilisel isikul on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Keeldumissoov esitatakse isikuandmete töötlemise nõusoleku andmisega samal viisil.
Igal juhul võib füüsiline isik saata isikuandmete töötlemise nõusolekust keeldumise Altme Grupp  OÜ juriidilisele aadressile: Altme Grupp OÜ, Harjumaa, Tallinn linn, Kase tn 4, 12011, e-posti teel: info@altme.ee.
Keeldumine ei mõjuta enne keeldumist teostatud isikuandmete töötlemist. Samuti ei muuda ega peata keeldumine isikuandmete töötlemist, mida teostati kooskõlas jah/või tuginedes õigusnormidele (regulatsioonid, seadused, reeglid).

Telefonivestluste salvestamine
Hoiatame, et kõik kõned võidakse salvestada teenuse kvaliteedi kontrolli eesmärgil. Kontroller – Altme Grupp OÜ, aadress – Harjumaa, Tallinn linn, Kase tn 4, 12011

Lõplik informatsioon
Altme Grupp OÜ’il on õigus muuta konfidentsiaalsuspoliitikat teavitades sellest füüsilist isikut (andmete subjekte).
Antud jaotise rubriike tuleks tõlgendada kui ainult teabe liikumise hõlbustamiseks. Andmete subjekt (füüsiline isik), kelle arvates on rikutud tema õigusi isikuandmete töötlemise suhtes, on õigus pöörduda Altme Grupp OÜ’i või Andmekaitse Inspektsiooni poole.